Onze producten

Nederland moet meer in beweging komen. Laten we beginnen bij Almere!
ROOT Sportmarketing Almere wil de katalysator en de strateeg zijn in dit proces.

Deze katalysatorrol wil ROOT Sportmarketing Almere invullen middels een breed scala aan producten en diensten, primair gericht op de promotie, versterking en ondersteuning van de Almeerse breedtesport.

Grofweg zijn de producten en diensten van ROOT Sportmarketing als volgt in te delen:
 • Marketing en consultering t.a.v. het product "Sport en bewegen".
 • Ondersteuning van sportverenigingen.

Naar boven

MARKETING & CONSULTERING

ROOT Sportmarketing Almere is de spin in het Almeerse web gevormd door de sportverenigingen (i.v.m. sportaanbod), het onderwijs (i.v.m. vraag naar extra sportaanbod), het bedrijfsleven (i.v.m. behoefte aan bedrijfssport) en de diverse sportondersteunende instanties (funding en ondersteuning van verenigingen). Vanuit deze strategische positie is ROOT Sportmarketing Almere in staat om de behoefte aan Sport en Bewegen nauwgezet te meten en om plannen gericht op het stimuleren van sport en bewegen efficiënt en secuur te richten.

ROOT Sportmarketing Almere is dan ook de ideale partner voor alle partijen die in Almere projecten wensen te initiëren op het gebied van sport en bewegen.

Onze producten op dit vlak:
 • Communicatie en Beleidsadvies
 • Het maken van een projectplan.
 • Het promoten, coördineren dan wel organiseren van een project.
 • Het verzorgen van een project evaluatie.

Naar boven

ONDERSTEUNING VAN SPORTVERENIGINGEN

ROOT Sportmarketing Almere wenst alle sportverenigingen te ondersteunen zodat zij zich zo volledig mogelijk kunnen focussen op hun core business: het werven, begeleiden en animeren van hun leden.

Sportverenigingen kunnen wij ondersteunen middels:
 • Advisering en informatieverstrekking omtrent beleid- en organisatie, exploitatie, accommodatie, administratie, werving en behoud van leden, pers en promotie, sponsor en fondsenwerving, etc.
 • Het organiseren, uitvoeren en coördineren van sportactiviteiten voor en door verenigingen.
 • Begeleiding en informatieverstrekking bij verenigingen in oprichting.
 • Het exploiteren dan wel beheren van sportaccommodaties.
 • Het ontwerpen, coördineren, redactioneel verwerken en distribueren van (digitale) nieuwsbrieven en clubbladen.
 • Ontwerpen van logo en huisstijl en het ontwerpen en bouwen van websites.
 • Het ontwerpen en beschikbaar stellen van standaard documenten, protocollen, e.d.
 • Het verzorgen dan wel coördineren van de inkoop en distributie van clubkleding en merchandising.
 • Promotie van het aanbod aan schoolsport, bedrijfssport en sport in de buurt.

Naar boven